ДЗИ 2013/2014

ИСТОРИЯ

  •  Държавни зрелостни изпити са проведени за първи път у нас през 1878 г
  • Зрелостниците са полагали и писмени, и устни изпити години наред. 
  • Матурите са били задължителни за всички, завършили  от 1892 г. до 1965 г.

    През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование се въвеждат държавните зрелостни изпити. Редица обстоятелства водеха до тяхната отмяна през годините. 

    До 2002 г. беше възможно освобождаването от зрелостни изпити при условие, че зрелостниците са завършили успешно последния гимназиален клас с оценка най-малко Много добър (5) и имат средноаритметична оценка от годишните оценки по съответния учебен предмет най-малко Много добър (5).

    Пробни държавни зрелостни изпити (матури) са провеждани през 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2007 г.

Уебсайт в alle.bg